Obligațiile angajatorului și angajatului privind telemunca

Potrivit Legii 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, această activitate are în vedere acea formă de organizare a muncii care îi dă dreptul salariatului, în mod regulat şi voluntar, să-și îndeplinească atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosindu-se de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

Chiar dacă angajatul își desfășoară activitatea într-un alt loc decât la firmă, trebuie să i se asigure protecție astfel încât să lucreze în deplină siguranță.

Totodată, potrivit legislației în vigoare (Legea 319/2006 și Legea 81/2018) atât angajatorul, cât și angajatul au o serie de obligații pe care trebuie să îndeplinească pentru realizarea în deplină securitate a activității de telemuncă.

Obligații ale angajatorului privind telemunca, așa cum sunt stipulate în Legea 81/2018

Angajatorul are obligația să asigure mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepția cazului în care părțile convin altfel;

Să instaleze, să verifice și să întrețină echipamentul de muncă necesar, cu excepția cazului în care părțile convin altfel;

Să asigure condiții pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă.

Pentru verificarea aplicării și respectării cerințelor legale din domeniul securității și sănătății în muncă și al relațiilor de muncă, reprezentanții autorităților competente (ITM) au acces la locurile de desfășurare a activității de telemuncă.

În cazul în care locul de desfășurare a activității telesalariatului este la domiciliul acestuia, accesul se acordă doar în urma notificării în avans a telesalariatului și sub rezerva consimțământului acestuia.

Obligații ale angajatului privind telemunca, așa cum sunt stipulate în Legea 81/2018

Angajatul are obligația:

Să informeze angajatorul cu privire la echipamentele de muncă utilizate și la condițiile existente la locurile desfășurării activității de telemuncă și sa îi permită acestuia accesul, în măsura în care este posibil, în vederea stabilirii și realizării măsurilor de securitate și sănătate în muncă. În acest sens, telesalariatul va trebui să își asigure condiții corespunzătoare de muncă privind: lumina suficientă, spațiu suficient, poziția corectă de lucru, liniște, electrosecuritate, exerciții fizice regulate pentru evitarea / diminuarea AMS (afecțiunilor musculo-scheletice), eliminarea pericolelor de alunecare, împiedicare cădere.

Să nu schimbe condițiile de securitate și sănătate în muncă de la locul/ locurile convenite cu angajatorul în care desfășoară activitatea de telemuncă. Să utilizeze numai echipamente de muncă care nu prezintă pericol pentru securitatea și sănătatea sa;

Să respecte prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare și clauzele contractului individual de muncă;

Să respecte regulile specifice și restricțiile stabilite de către angajator cu privire la rețele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispoziție.

Să comunice imediat angajatorului orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea sa, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

Să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă accidentele suferite de propria persoană;

Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

Să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă;

Să se prezinte la controlul medical periodic.

De asemenea, pentru ca activitatea de telemuncă să se desfășoare în cele mai bune condiții, este important ca instruirile în domeniul SSM și SU să fie făcute fie de lucrătorul desemnat din cadrul serviciului intern de prevenire și protecție, fie de un serviciu extern.

Dacă prima variată nu este posibilă, cea mai bună soluție este Euramis Consulting, o firmă de protecția muncii din București, care oferă servicii externe de protecția muncii.

Aceasta pune la dispoziția clienților săi prima platformă e-learning de testare a cunoștințelor. Prin intermediul ei, sunt instruiți și testați salariații care lucrează la domiciliu sau în alte locații. Totodată, sunt elaborate o serie de instrucțiuni specifice pentru telemuncă și telesalariați, dar și un plan de prevenire și protecție.

Cu experiență de peste 20 de ani în acest domeniu, partenerul de campanie al EU-OSHA- Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă, înțelege mai bine ca oricine importanța protejării angajaților în timpul desfășurării activității, indiferent de locație.

Din acest motiv, implementează sisteme integrate de management calitate, mediu și securitate ocupațională, oferă instruiri interactive, soluții practice și eficiente la problemele de protecția muncii și situații de urgență.

Euramis este soluția perfectă pentru conformarea cu cerințele legale în vigoare din domeniul SSM și SU.